Get Adobe Flash player

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 
 
 

 

 

 

Ogólne warunki sprzedaży Jowat Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 

Informacje dla użytkowników

Klejenie jest jedną z najbardziej racjonalnych technik połączeń, które znajduje powszechne zastosowanie. Paleta materiałów łączonych przy użyciu klejów jest bardzo szeroka. Jednocześnie następuje ciągły rozwój nowych metod i urządzeń związanych z przetwarzaniem klejów. Firma Jowat pracuje bardzo intensywnie na polu naukowo-badawczym. Doświadczona grupa chemików i inżynierów służy Państwu radami w wyborze i technice stosowania klejów. Przekazywane Państwu informacje opierają się na wieloletnich badaniach laboratoryjnych i praktyce naszych klientów. Ponieważ nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich technicznych parametrów związanych ze stosowaniem danego kleju w określonych warunkach, informacje te nie są wiążące. W związku z tym uważamy za konieczne zbadanie przydatności naszych klejów w określonych warunkach produkcyjnych przez odbiorcę. Uwaga ta dotyczy zarówno pierwotnego wprowadzania kleju do produkcji jak i wszelkich zmian technologicznych. 

Warunki zakupu 

 

§1 

 

Zakup klejów oferowanych do sprzedaży przez firmę Jowat Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY" stanowiące załącznik do każdej z ofert Jowat Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z którymi Nabywca jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem zamówienia. 

 

Przedmiot sprzedaży i właściwości 

 

§2 

 

Przedmiotem sprzedaży są kleje przemysłowe o właściwościach i przeznaczeniu określonym w karcie katalogowej wyrobu, która jest dołączana przy każdej ofercie. 

 

§3 

 

Podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnych wyników klejenia jest: 

1. Uwzględnienie zaleceń zawartych w karcie katalogowej wyrobu.
2. Przechowywanie zgodnie z zalecanymi warunkami magazynowania.
3. Przeprowadzenie przez Kupującego, z wynikiem pozytywnym, prób z użyciem materiałów przeznaczonych do klejenia w konkretnych warunkach technologicznych i przy zastosowaniu bezpłatnych próbek dostarczanych na życzenie Kupującego przez Sprzedawcę przed rozpoczęciem współpracy.

 

§4

 

Opakowania bezzwrotne stanowią własność Kupującego i nie będą przyjmowane. 

 

§5

 

Warunki dostawy towaru są określane przez Sprzedającego w ofercie handlowej bądź też w inny, zwyczajowo przyjęty sposób (telefonicznie, emailem, lub w umowie).  Wiążące strony warunki dostawy opisane są, odpowiednim skrótem według aktualnie obowiązujących reguł INCOTERMS, w treści faktury VAT wystawianej przez Sprzedającego. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem przewoźnika, gdy przewóz zleca przewoźnikowi Sprzedający, a faktura nie zawiera reguły INCOTERMS, uznaje się, że dostawa odbywa się na podstawie reguły DAP (Delivered At Place).

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

 

§6 

 

1. Sprzedający zapewnia, że oferowane przez niego kleje w momencie sprzedaży posiadają właściwości określone w opisie danego wyrobu, i że zachowają te właściwości przez okres podany w karcie katalogowej danego wyrobu pod warunkiem ścisłego przestrzegania wskazówek zawartych w opisie wyrobu.
2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku nie zastosowania się do wskazówek, o których mowa wyżej.
3. Odpowiedzialność Sprzedającego za ukryte wady towaru wygasa w razie zgłoszenia ich po upływie 14 dni od daty ich wykrycia.
4. Zgodnie z art. 568 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem roku od daty wydania towaru.

 

Warunki płatności

 

§7

 

Termin płatności po uzgodnieniu z Kupującym jest uwidoczniony na fakturze lub rachunku. uproszczonym. 

 

§8 

 

 

Datą zapłaty jest data wpływu środków płatniczych na rachunek Sprzedawcy. 

 

§9 

 

Z tytułu opóźnień w zapłacie należności Sprzedawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

§10

 

W przypadku zalegania z zapłatą Kupującego za poprzedni zakup, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania wydania następnej partii towaru do czasu uregulowania zaległości.

 

Przeniesienie własności

 

§11 

 

1. Własność towaru przechodzi na Kupującego:

przy zapłacie gotówką - z chwilą dokonania zapłaty w kasie Sprzedającego,
przy płatności przelewem - z chwilą wpływu środków płatniczych na konto Sprzedającego,
przy zapłacie czekiem potwierdzonym - dnia następnego po dniu zrealizowania czeku Sprzedającemu, z wyłączeniem przypadku zapłaty czekiem bez pokrycia.

2. Do czasu upływu terminów lub zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu towar stanowi własność Sprzedającego i może być przez niego odebrany jeżeli Kupujący zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym mu dodatkowym terminie.
3. Umowa pisemna między stronami może ustalać inne terminy przeniesienia własności.

 

Siła wyższa

 

§12

 

1. Termin wykonania zobowiązania przez Sprzedającego jest uwidoczniony w potwierdzeniu zamówienia.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek opóźnienia dostawy towaru, jeżeli opóźnienie takie wynikło z przyczyn od niego całkowicie niezależnych, w szczególności takich jak: działanie siły wyższej, opóźnienie dostawy towarów do magazynu Sprzedającego, niezrealizowanie dostawy towarów przez producenta, nieplanowane wstrzymanie produkcji, ekstremalne warunki pogodowe (niskie lub wysokie temperatury, intensywne opady śniegu), itp.

 

Postanowienia końcowe

 

§13

 

Wszelkie zmiany w umowie sprzedaży zawartej z zachowaniem niniejszych warunków mogą być pod rygorem nieważności dokonywane jedynie w formie pisemnej za zgodą obu stron.

 

§14

 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§15 

 

Kwestie sporne nie dające się usunąć w drodze rokowań określa sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.